Warunki ogólne realizacji usług przez Alnair sp. z o.o.

1. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Alnair sp. z o.o. następuje przez:
  1. wypełnienie zgłoszenia online na witrynie internetowej www.Alnair.pl lub
  2. zgłoszenia online na witrynie internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl  lub
  3. przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres info @ alnair.pl.
 2. Przedstawiciel Alnair skontaktuje się z Osobą Zgłaszającą w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w zajęciach.
 3. Po uzgodnieniu zakresu i terminu zajęć należy wydrukować i wypełnićKartę Zgłoszenia na zajęcia dostępną w witrynie internetowej alnair.pl . W przypadku zapisu na szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych postępować zgodnie z zasadami tam określonymi. Podpis na Karcie Zgłoszenia upoważnia Alnair sp. z o.o.  do wystawienia faktury VAT.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia w formie skanu pocztą elektroniczną na adres info @ alnair.pl co najmniej 15 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia zajęć.

2. Rezygnacja

 1. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, o ile zgłosi rezygnację co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem zajęć.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć na 10 dni roboczych przed planowanym terminem Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania miejsca szkoleniowego w wysokoś-ci 20% tych kosztów, na podstawie faktury VAT.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć na 9 lub mniej dni roboczych przed planowanym terminem zajęć (także nieobecność) Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za usługę (w przypadku wniesienia opłaty wcześniej nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty).

 

Uwaga: Informacja o rezygnacji z zajęć musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana w formie skanu pocztą elektroniczną na adres info @ alnair.pl.

3. Warunki płatności

 1. Osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% kosztów usługi przed pierwszym dniem zajęć.
 2. Pozostałe podmioty zobowiązane są do zapłaty kosztów usługi na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć.
 3. W przypadku zajęć realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) przedsiębiorca posiadający promesę dofinansowania (dotacji) kosztów szkolenia jest zobowiązany do pokrycia całkowitych kosztów tego szkolenia na podstawie wystawionej faktury, nawet w przypadku nieprzyznania tej dotacji z przyczyn nie leżących po stronie organizatora szkolenia.
 4. Ceny zajęć podawane są w kwotach netto. Zajęcia podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).

4. Sprawy organizacyjne

 1. W ramach opłaty każdy uczestnik ma zagwarantowane:
  1. stanowisko szkoleniowe,
  2. materiały szkoleniowe,
  3. kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw,
  4. świadectwo uczestnictwa bądź certyfikat właściwy dla usługi.
 2. Zajęcia mogą odbywać się zdalnie. Uczestnictwo w formule zdalnej to udział w zajęciach prowadzonych na żywo przez trenera i transmitowanych przez Internet.
  1. Uczestnik ma możliwość komunikacji i interakcji z prowadzącym oraz grupą.
  2. Zajęcia zdalne odbywają się w określonym terminie i godzinach.
  3. Podczas zajęć zdalnych Uczestnik korzysta z komputera multimedialnego, służącego do dwustronnej komunikacji.
 3. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.
 4. Alnair sp. z o.o. może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Alnair sp. z o.o. informuje w najkrótszym możliwym terminie.
 5. Materiały szkoleniowe są udostępniane wyłącznie w formie elektronicznej.
 6. Dane osobowe zawarte w Karcie Zgłoszenia Alnair sp. z o.o. przetwarza wyłącznie w celu organizacji i realizacji usługi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (znanego jako RODO). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz o prawach osób, których dane są przetwarzane znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności https://alnair.pl/o-alnair/polityka-prywatnosci/
 7. Każdy Klient, na każdym etapie realizacji usługi, ma prawo złożyć reklamację w dowolny, wybrany przez klienta sposób. Osoba przyjmująca reklamację ma obowiązek przekazania zgłoszenia osobie odpowiedzialnej za reklamacje. Klient ma prawo uzyskać informację co do terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, na piśmie. Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.
 8. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień „Ogólnych warunków realizacji zajęć przez Alnair sp. z o.o.” za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.
 9. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług wskazanych w Karcie Zgłoszenia w przypadku Osób Zgłaszających nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Alnair sp. z o.o.

Karta zgłoszenia jednej osoby na szkolenie

Karta zgłoszenia wielu osób na szkolenie

Interesujące ? Udostępnij przez :